REGULAMIN ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU WITRYNY INTERNETOWEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE WWW.THEWHISKY.PL PRZEZ PEŁNOMOCNIKA KUPUJĄCEGO

Ze względu na ograniczenia ustawowe (brak wyraźnej regulacji) Tudor House Ltd Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Tudor House”) nie wysyła produktów alkoholowych z żadnych swoich sklepów.

Możliwy jest jedynie odbiór osobisty zamówionych alkoholi w stacjonarnych punktach sprzedaży. Z uwagi na to to, że Kodeks cywilny pozwala dokonywać czynności prawnych przez pełnomocników jak również upoważniać inne osoby do podejmowania działań faktycznych (np. w formie zlecenia – 734 k.c. lub zlecenia wykonania usługi – 750 k.c.) odbiór osobisty może odbyć się zarówno przez Kupującego jak i inną osobę – upoważnionego pośrednika. 

Serwis www.thewhisky.pl umożliwia Kupującemu wybranie w formularzu zamówienia opcji „ODBIÓR PRZEZ PEŁNOMOCNIKA”, wybranie tej opcji bez wskazania w osobnej wiadomości e-mail innego pełnomocnika w wyznaczonym terminie 1 godziny od otrzymania wiadomości e-mail (termin ten jest odpowiedni, zważywszy na to, że to Kupujący decyduje o chwili złożenia zamówienia, a jego potwierdzenie jest wysyłane automatycznie po złożeniu zamówienia) potwierdzającej zamówienie wywołuje skutek prawny w postaci udzielenia pełnomocnictwa do wykonania umowy sprzedaży w pozostałym zakresie i odbioru Towaru przez EDRADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322690, REGON: 141677294, NIP: 5342409433 (dalej jako „Edrador”) oraz zlecenia Edrador czynności zmierzających do dostarczenia Towaru Kupującemu, na szczegółowych zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


 1. Definicje pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie:
  1. „Kupujący” – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;
  2. „Kodeks Cywilny” lub „k.c.” - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  3. „Regulamin” - niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady odbioru Towaru ze Sklepu TheWhisky.pl zamówionego przy użyciu WITRYNY INTERNETOWEJ przez pełnomocnika;
  4. „Sklep” - stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, w którym można składać zamówienia przy użyciu witryny internetowej dostępnej pod www.thewhisky.pl;
  5. „Towar” - produkty prezentowane w witrynie internetowej, które można nabyć w Sklepie;
  6. „Umowa sprzedaży” - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie, a Kupującym, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Marynarska 15,
  7. „Ustawa o prawach konsumenta” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  8. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. „Zamówienie” - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
  10. „WI” - witryna internetowa do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.thewhisky.pl.;
  11. „Pełnomocnik” – osoba fizyczna lub prawna, której Kupujący udzielił pełnomocnictwa do wykonania umowy sprzedaży (reprezentowania go w czynności przeniesienia posiadania rzeczy oznaczonych co do gatunku) oraz której zlecił odbiór w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Dla uniknięcia wątpliwości, termin „Pełnomocnik” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest szerszy niż wynikający z Księgi Pierwszej Tytułu IV, Działu VI, Rozdziału II Kodeksu Cywilnego, obejmuje bowiem swoim zakresem także umocowanie do dokonania zleconych przez Kupującego czynności faktycznych.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin stosuje się w stosunkach między Kupującym, a Pełnomocnikiem, o ile jest nim Edrador. W przypadku wybrania przez Kupującego jako Pełnomocnika innego podmiotu, stosowanie postanowień Regulaminu zależy od woli Kupującego i tego Pełnomocnika.
  2. Tudor House łączy z Edrador umowa o świadczenie usług obejmująca umocowanie Tudor House do przyjęcia w imieniu Edrador oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa przez Kupującego jak również do zawarcia drogą elektroniczną z Kupującym umowy regulującej odbiór i przekazanie Towaru Kupującemu. Treść tej umowy określają postanowienia niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa ta ma charakter innej umowy o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).
  3. Niezależnie od powyższego Edrador złożył oświadczenie woli, o zamiarze wykonywania pełnomocnictw i zleceń polegających na odbiorze Towaru na rzecz Kupujących, treść tego oświadczenia może być udostępniona każdemu z Kupujących, na jego wyraźne żądanie.
  4. Regulamin określa treść stosunku prawnego łączącego Kupującego z Pełnomocnikiem, nawiązanego wskutek udzielenia pełnomocnictwa Pełnomocnikowi oraz zlecenia mu dokonania czynności faktycznej w postaci odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przez Kupującego przy użyciu WI znajdującej się na www.thewhisky.pl, a następnie przekazania ich Kupującemu, co jest skutkiem wybrania przez Kupującego, w formularzu Zamówienia opcji „ODBIÓR PRZEZ PEŁNOMOCNIKA”.
  5. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem WI, prowadzony jest przez TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie. Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Kupującego.
  7. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Kupującego, który ukończył lat osiemnaście, najpóźniej w dniu złożenia Zamówienia. W razie uzupełnienie formularza zamówienia przez osobę małoletnią podającą datę urodzenia wskazującą na pełnoletniość pełnomocnictwo udzielone przez Kupującego jest nieważne.
  8. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.
  9. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.
  10. Kupujący może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
  11. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
  12. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w WI, na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.
  13. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  14. Kupujący upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji stosunku prawnego łączącego go z Pełnomocnikiem, wskutek akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonanie zobowiązań Pełnomocnika:
  1. Wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikłych ze stosunku prawnego kreowanego treścią niniejszego Regulaminu polega na odbiorze w imieniu Kupującego Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Marynarska 15, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Kupującego adres.
  2. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Kupującym sposób. Dostarczając Kupującemu odebrany Towar za pośrednictwem innego przedsiębiorstwa kurierskiego, Pełnomocnik korzysta z opcji „wymagany odbiór przez osobę dorosłą” lub analogicznej uniemożliwiającej doręczenie Towaru do rąk osoby małoletniej. Koszty dostarczenia Towaru wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w WI. Dodatkowo koszty te zostaną ponownie wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Kupujący wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
  3. Pełnomocnik dostarczy Towar w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Kupującego Towaru ze Sklepu.
 4. Wynagrodzenie Pełnomocnika:
  1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji stosunku prawnego łączącego go z Kupującym podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
  2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Kupującego sposobu odbioru i dostarczenia Towaru i wymieniona jest na stronie WI. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Kupujący wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
  3. Kupujący uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.
  4. Kupujący upoważnia Pełnomocnika do odbioru od TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie, przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.
  5. Łącząca Edrador oraz Tudor House odrębna umowa określa szczegółowe zasady przekazania przez Tudor House pobranych na rzecz Edrador opłat.
 5. Prawo odstąpienia:
  1. Kupujący ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru lub do czasu podjęcia się przez Pełnomocnika innego, uzgodnionego sposobu dostarczenia Towaru.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.
  3. Prawo odstąpienia wykonuje się przez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: biuro@edrador.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
  4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Kupującego, Kupującemu zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.
  5. Kupujący powinien w oświadczeniu o odstąpieniu od stosunku prawnego łączącego go z Pełnomocnikiem na mocy niniejszego Regulaminu również wyraźnie wypowiedzieć udzielone pełnomocnictwo.
 6. Postanowienia końcowe:
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Pełnomocnikiem, a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Pełnomocnikiem, a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).